Page 914 - Biblia Català TBS
P. 914

Ezequiel 28, 29
24 Ijanohihauràmés,peralacasa d’Israel, cap espina punxent ni cap punxa que causi dolor entre tots els del seu entorn, que els menyspreen. I sabran que jo sóc Jahveh.
25 Així diu el Senyor Jahveh: Quan aplegaré la casa d’Israel d’entre els pobles on foren dispersats, llavors jo seré santi cat en ells als ulls de les nacions, i ells habitaran en llur terra, que vaig donar al meu servent Jacob.
26 I hi habitaran segurs, i construi- ran cases, i plantaran vinyes, i habi- taran segurs, quan executi els judicis contra tots els qui els menyspreen del seu voltant. I sabran que jo sóc Jahveh, el seu Déu.
l’espatlla: i quan es recolzaren sobre tu, et vas trencar, i els vas esllomar del tot.
8 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, porto contra tu una espa- sa, i tallaré de tu homes i bèsties;
9 i la terra d’Egipte esdevindrà de- solada i deserta –i sabran que jo sóc Jahveh–, perquè digué: El riu és meu, i jo mateix l’he fet.
10 Per això, heus aquí, jo estic con- tra tu i contra els teus rius: i faré de la terra d’Egipte un veritable desert, una desolació, des de Migdol  ns a Siené, i  ns a la frontera de Cuix.
11 No hi passarà cap peu d’home, i cap peu de bèstia no hi passarà, i no serà habitada durant quaranta anys. 12 I faré de la terra d’Egipte una desolació entre les terres desolades, i les seves ciutats seran una desolació entre les ciutats enrunades durant quaranta anys; i escamparé els egip- cis entre les nacions, i els dispersaré per les terres.
13 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Al cap de quaranta anys, aplegaré els egipcis d’entre els pobles on eren escampats,
14 i faré tornar els captius d’Egipte, i els faré tornar a la terra de Patrós, a la seva terra d’origen: i ells seran allà un regne insigni cant.
15 Serà el més insigni cant dels regnes, i no s’alçarà més per damunt de les nacions, perquè els minvaré, a   que no dominin més sobre les nacions.
16 I no serà mai més motiu de con-  ança per a la casa d’Israel, sinó un recordatori de la seva iniquitat, quan es giraven per anar darrere d’ells. I sabran que jo sóc el Senyor Jahveh.
17 I s’esdevingué que l’any vint-i-set, en el primer mes, el primer del mes, la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
29
Jahveh vingué a mi, dient:
2 Fill d’home, posa la teva cara con- tra el Faraó, rei d’Egipte, i profetitza contra ell i contra tot Egipte.
3 Parla, i diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra tu, Faraó, rei d’Egipte, el gran monstre marí ajaçat enmig dels seus rius, aquell que diu: El meu riu és meu, i jo mateix me l’he fet!
4 Jo, doncs, et posaré anelles a les mandíbules, i encastaré els peixos dels teus rius en les teves escates, i et trauré d’enmig dels teus rius, i tots els peixos dels teus rius s’encastaran a les teves escates.
5 I t’abandonaré al desert, a tu i a tots els peixos dels teus rius. Cauràs sobre la faç del camp, no seràs reco- llit ni reunit: et donaré com a menjar a les bèsties de la terra i als ocells dels cels.
6 I tots els habitants d’Egipte sabran que jo sóc Jahveh, perquè ells han estat un suport de canya per a la casa d’Israel.
7 Quan et van agafar amb la mà, et vas esberlar, i els vas esquinçar tota
29:1 Is 19; Jr 46 29:16 Jr 2:36-37 906
L’any desè, el mes desè, el
dotzè del mes, la paraula de


   912   913   914   915   916