Page 919 - Biblia Català TBS
P. 919

tota la seva multitud –a rmació del Senyor Jahveh.
33
2 Fill d’home, parla als  lls del teu poble, i els diràs: Quan jo faci venir l’espasa contra la terra, i el poble de la terra prengui un home dels seus termes, i el posi com a sentinella,
3 i aquest, en veure venir l’espasa contra la terra, faci sonar el corn, i avisi el poble,
4 llavors, si algú escolta el so del corninoenfacas,ivel’espasaise l’emporta, la seva sang serà sobre el seu cap.
5 Ha escoltat el so del corn, i no n’ha fet cas, la seva sang serà sobre ell; però el qui en faci cas alliberarà la seva ànima.
6 Però si el sentinella veu venir l’espasa, i no fa sonar el corn, i el poble no és advertit, i arriba l’espasa, i s’emporta alguna persona, aquesta haurà estat emportada per la seva iniquitat, però exigiré la seva sang de la mà del sentinella.
7 I a tu,  ll d’home, t’he posat com a sentinella sobre la casa d’Israel, i escoltaràs la paraula de la meva boca, i els advertiràs de part meva.
8 Quan jo digui al malvat: Malvat, certament moriràs; si tu no li parles per advertir el malvat del seu mal camí, el malvat morirà per la seva iniquitat, però exigiré la seva sang de la teva mà. 9 Però si tu adverteixes el malvat que es faci enrere del seu camí, i no es fa enrere del seu camí, ell morirà per la seva iniquitat, però tu allibe- raràs la teva persona.
10 I tu,  ll d’home, digues a la casa d’Israel: Així aneu dient vosaltres: Les nostres transgressions i els nos- tres pecats són sobre nosaltres, i per causa d’ells ens anem consumint; com, doncs, hem de viure?
33:9 Jn 8:24 33:11 Ez 18:23
Ezequiel 32, 33
11 Respon-los: Tan cert com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– que no desitjo la mort del malvat, sinó que el malvat torni enrere del seu camí, i visqui. Torneu, torneu dels vostres mals camins! Per què hauríeu de morir, casa d’Israel?
12 I tu,  ll d’home, digues als  lls del teu poble: La justícia del just no l’alliberarà el dia de la seva trans- gressió, i la maldat del malvat no el farà ensopegar el dia que es conver- teixi de la seva maldat, i el just no podrà viure per la seva justícia el dia que pequi.
13 Si jo dic al just: Certament viuràs, i ell, con ant en la seva justícia, comet injustícia, cap de les seves jus- tícies seran recordades, i per la seva injustícia que ha comès, per aquesta morirà.
14 I si jo dic al malvat: Certament moriràs, i ell es converteix del seu pecat, i fa el que és recte i just,
15 si el malvat retorna la penyora, restitueix el botí, camina en els estatuts de la vida, no fa injustícia, certament viurà, no morirà.
16 Cap dels seus pecats que havia comès no seran recordats contra ell; ha fet el que és recte i just, certament viurà.
17 I els  lls del teu poble diuen: El camí del Senyor no és anivellat; però és llur propi camí el que no és anivellat.
18 Si el just es fa enrere de la seva justícia, i comet injustícia, morirà per ella.
19 Però si el malvat es fa enrere de la seva maldat, i fa el que és recte i just, viurà per això.
20 I vosaltres dieu: El camí del Senyor no és anivellat. Jo jutjaré cadascú segons els seus camins, casa d’Israel.
21 I s’esdevingué, l’any dotzè de la nostra deportació, el mes desè,
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
911


   917   918   919   920   921