Page 921 - Biblia Català TBS
P. 921

8 Tan cert com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh–, com que el meu ramat ha esdevingut un espoli, i el meu ramat ha servit de menjar a totes les bèsties del camp, per manca de pastor, i els meus pas- tors no han cercat el meu ramat, i els pastors s’han pasturat a si mateixos, i no han pasturat el meu ramat;
9 per això, pastors, escolteu la pa- raula de Jahveh:
10 Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra els pastors, i reclamaré el meu ramat de llur mà, i no els deixaré pasturar més el ramat, i els pastors ja no es pasturaran més a si mateixos, i alliberaré el meu ramat de llur boca, i no els servirà més de menjar.
11 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo mateix, reclamaré les meves ovelles, i les cercaré.
12 Com la recerca que el pastor fa del seu ramat el dia que es troba enmig de les seves ovelles esgarria- des, així cercaré les meves ovelles, i les alliberaré de tots els llocs on foren dispersades en un dia de nu- volada i d’espessa foscor.
13 I les trauré dels pobles, i les aple- garé de les terres, i les faré entrar en la seva terra, i les pasturaré a les muntanyes d’Israel, vora els rierols, i vora tots els llocs habitats de la terra.
14 En un bon pasturatge les pas- turaré, i tindran la seva pleta a les muntanyes altes d’Israel, allà s’ajau- ran en una bona pleta, i pasturaran un pasturatge abundant sobre les muntanyes d’Israel.
15 Jo mateix pasturaré les meves ovelles, i jo les faré ajeure –a rmació del Senyor Jahveh.
16 Cercaré la perduda, i faré tornar l’esgarriada, i embenaré la que tin- gui la pota trencada, i enfortiré la feble, però destruiré la grassa i la forta. Jo les pasturaré amb justícia.
34:11 Mt 18:11-14 34:24 Ez 37:24
Ezequiel 34
17 I a vosaltres, ovelles meves, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo jutjo entre ovella i ovella, entre moltons i bocs.
18 ¿No en teniu prou de pasturar en una bona pastura, que encara tre- pitgeu amb les vostres potes la resta de les vostres pastures; i, després de beure les aigües clares, enterboliu les aigües que resten amb les vostres potes?
19 I les meves ovelles han de pas- turar el que heu trepitjat amb les vostres potes, i han de beure el que heu potinejat amb les vostres potes. 20 Per tant, així els diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo mateix, jut- jaré entre l’ovella grassa i l’ovella magra;
21 perquè empenyeu amb el costat i amb l’espatlla, i envestiu amb els vostres corns totes les febles,  ns que les heu dispersat a fora.
22 Salvaré, doncs, les meves ovelles, i ja no seran més una presa, i jutjaré entre ovella i ovella.
23 I aixecaré sobre elles un sol pas- tor, i ell les pasturarà, el meu servent David. I ell les pasturarà, i ell serà llur pastor.
24 I jo, Jahveh, seré el seu Déu, i el meu servent David serà príncep enmig d’elles. Jo, Jahveh, he parlat. 25 I establiré amb elles un pacte de pau, i exterminaré de la terra les bès- ties ferotges, i habitaran al desert en seguretat, i dormiran en els boscos. 26 I faré d’elles i dels voltants de la meva muntanya una benedicció; i faré caure la pluja al seu temps: seran pluges de benedicció.
27 I l’arbre del camp donarà el seu fruit, i la terra donarà el seu producte, i estaran segures sobre la seva terra. I sabran que jo sóc Jahveh, quan hauré trencat les barres del seu jou, i les hauré alliberat de la mà dels qui se’n servien.
28 I ja no seran mai més una presa per a les nacions, i les bèsties de la
913


   919   920   921   922   923