Page 922 - Biblia Català TBS
P. 922

Ezequiel 34, 35, 36
terra no les devoraran; sinó que ha- bitaran en seguretat, i ningú no les espantarà.
29 I aixecaré per a elles un planter d’anomenada, i mai més no seran consumides per la fam en la terra, i mai més no portaran l’oprobi de les nacions.
30 I sabran que jo, Jahveh, llur Déu, sóc amb ells: i que ells, la casa d’Israel, són el meu poble –a rmació del Senyor Jahveh.
31 I vosaltres, ovelles meves, ovelles del meu pasturatge, sou homes. Jo sóc el vostre Déu –a rmació del Senyor Jahveh.
35
2 Fill d’home, posa el teu rostre contra la muntanya de Seïr, i profe- titza contra ella,
3 i li diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra tu, muntanya de Seïr, i estendré la meva mà contra tu, i et deixaré devastada i desolada.
4 Faré de les teves ciutats una ruïna, i tu seràs una desolació. I sabràs que jo sóc Jahveh.
5 Perquè tens aquesta hostilitat anti- ga, i has vessat els  lls d’Israel al poder de l’espasa, en el temps de llur calamitat, al temps de la iniquitat  nal.
6 Per això, tan cert com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh–, que et faré tornar sang, i la sang et per- seguirà: ja que no has odiat la sang, la sang et perseguirà.
7 I faré de la muntanya de Seïr una desolació completa, i n’extirparé el qui hi va i el qui en ve.
8 I ompliré les seves muntanyes amb els seus ferits: en els teus turons i en les teves valls i en tots els teus rius cauran els traspassats per l’espa- sa.
9 Et deixaré desolada perpètua- ment, i les teves ciutats no tornaran
35:1 Is 34:5-17; Jr 49:7-22 35:5 Ps 137:7 914
a ser mai més habitades. I sabreu que jo sóc Jahveh.
10 Perquè tu has dit: Aquestes dues nacions i aquestes dues terres seran meves, i nosaltres les posseirem –i Jahveh era allà.
11 Per això, com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh–, que et tractaré segons la teva ira i segons la teva gelosia, amb què tu els tractares pel teu odi contra ells. I seré conegut entre ells quan et jutjaré.
12 I sabràs que jo, Jahveh, he escol- tat tots els teus menyspreus que has proferit contra les muntanyes d’Israel, dient: Són una desolació, ens són donades com a menjar.
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
I us heu enaltit contra mi amb
13
la vostra boca, i heu dit un munt de coses contra mi. Jo ho he escoltat.
14 Així diu el Senyor Jahveh: Mentre s’alegra tota la terra, faré de tu una desolació.
15 De la mateixa manera que et vas alegrar de l’heretatge de la casa d’Israel, perquè fou desolada, així et faré a tu: seràs una desolació, mun- tanya de Seïr, i tot Edom, tot ell. I sabran que jo sóc Jahveh.
36
I tu,  ll d’home, profetitza
a les muntanyes d’Israel, i diràs: Muntanyes d’Israel, escolteu la paraula de Jahveh.
2 Així diu el Senyor Jahveh: Perquè l’enemic ha dit contra tu: Ah! Els cims eterns seran la nostra heretat! 3 Per això, profetitza, i digues: Així diu el Senyor Jahveh: Per això, perquè heu estat desolats, i agafats per totes bandes  ns esdevenir una heretat de la resta de les nacions, i heu estat deportats sobre la punta de la llengua, i heu estat la calúmnia del poble:
4 per això, muntanyes d’Israel, es- colteulaparauladelSenyorJahveh. Així diu el Senyor Jahveh, a les


   920   921   922   923   924