Page 920 - Biblia Català TBS
P. 920

Ezequiel 33, 34
el cinquè dia del mes, que vingué a mi un que s’havia escapat de Jerusalem, dient: La ciutat ha estat colpida.
22 Però la mà de Jahveh havia estat sobre mi el vespre abans que arribés el qui s’havia escapat, i havia desclòs la meva boca abans que ell vingués al matí. I va obrir la meva boca, i ja no vaig restar mut.
23 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
24 Fill d’home, els habitants d’aquestes ruïnes en la terra d’Israel parlen dient: Abraham era un de sol, i va posseir la terra; i nosaltres som molts, a nosaltres ens ha estat dona- da la terra en possessió.
25 Per tant, digues-los: Així diu el Senyor Jahveh: Vosaltres mengeu amblasang,iaixequeuelsullsals vostres ídols, i vesseu sang, ¿i vosal- tres voleu posseir la terra?
26 Us heu apuntalat sobre les vos- tres espases, heu fet abominació, i cadascú heu profanat la muller del seu proïsme, ¿i vosaltres voleu pos- seir la terra?
27 Així els diràs: Així ha dit el Senyor Jahveh: Tan cert com jo visc, que els qui són en aquestes ruïnes cauran per l’espasa, i els qui són sobre la faç del camp els lliuraré a les bèsties per menjar, i els qui són a les fortaleses i a les coves moriran de pesta.
28 I deixaré la terra devastada i desolada, i faré cessar l’orgull de la seva força, i les muntanyes d’Israel seran desolades: ningú no hi passa- rà.
29 I sabran que jo sóc Jahveh, quan deixi la terra devastada i desolada, a causa de totes llurs abominacions que han comès.
30 I tu,  ll d’home, mira, els  lls del teu poble que parlen de tu vora els murs, i als portals de les cases, es- tant parlant l’un amb l’altre, cadascú
34:5 Jn 10:12 34:6 1Pe 2:25 912
amb el seu germà, dient: Veniu, ara, i escolteu quina és la paraula que ve de Jahveh.
31 I vindran a tu com acostuma a venir el poble, i seuran davant teu com el meu poble, i escoltaran les teves paraules, però no les faran, perquè amb les seves boques parlen com enamorats, mentre que el seu cor va darrere els guanys injustos. 32 I, heus aquí, tu ets per a ells com un cantor d’amors, de veu plaent i que toca bé; i escolten les teves paraules, però no les practiquen.
33 I quan això arribi –heus aquí, ja arriba!–, llavors sabran que hi havia un profeta enmig d’ells.
34
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 Fill d’home, profetitza contra els pastors d’Israel, profetitza, i els diràs: Als pastors així diu el Senyor Jahveh: Ai dels pastors d’Israel, que es pasturen ells mateixos! ¿No han de pasturar el ramat, els pastors?
3 Us mengeu el gras, i us vestiu amb la llana; mateu l’engreixat, però no pastureu el ramat.
4 No heu enfortit les ovelles febles, i no heu guarit la que estava malalta, i no heu embenat la que tenia la pota trencada, i no heu fet tornar l’esgar- riada, i no heu cercat la perduda, sinó que les heu dominades amb duresa i crueltat.
5 I s’han dispersat per manca d’un pastor, i han servit de menjar a totes les bèsties del camp, i es dispersa- ren.
6 Les meves ovelles anaven es- garriades per totes les muntanyes, i per qualsevol turó elevat; i les meves ovelles s’han dispersat sobre tota la faç de la terra, i no hi havia ningú que les cerqués i ningú que s’hi inte- ressés.
7 Per això, pastors, escolteu la pa- raula de Jahveh:


   918   919   920   921   922