Page 924 - Biblia Català TBS
P. 924

Ezequiel 36, 37
24 I jo us prendré d’entre les nacions, i us aplegaré d’entre totes les terres, i us portaré a la vostra terra.
25 I ruixaré aigua neta sobre vosal- tres, i sereu nets: us netejaré de totes les vostres impureses i de tots els vostres ídols.
26 I us donaré un cor nou, i posaré un esperit nou en el vostre interior: i trauré de la vostra carn el cor de pedra, i us donaré un cor de carn.
27 I posaré el meu Esperit en el vos- tre interior, i us faré caminar en els meus estatuts, i guardareu els meus judicis, i els fareu.
28 I habitareu a la terra que vaig donar als vostres pares, i vosaltres sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu.
29 I us deslliuraré de totes les vos- tres impureses; i cridaré el blat i el multiplicaré, i no us faré passar més fam.
30 I multiplicaré el fruit dels arbres, i els productes del camp, a   que no hàgiu de portar mai més l’oprobi de la fam entre les nacions.
31 Llavors us recordareu dels vos- tres mals camins, i de les vostres obres que no eren bones; i sentireu fàstic de vosaltres mateixos per les vostres iniquitats i per les vostres abominacions.
32 No ho faig per causa de vosal- tres –a rmació del Senyor Jahveh. Sapigueu-ho bé! Avergonyiu-vos, i humilieu-vos a causa dels vostres camins, casa d’Israel.
33 Així diu el Senyor Jahveh: El dia que us netejaré de totes les vostres iniquitats, faré habitar les ciutats, i seran reconstruïdes les vostres ruïnes,
34 i la terra desolada serà conreada, on abans no hi havia sinó desolació als ulls de tothom que passava.
35 I diran: Aquesta terra, que era desolada, ha esdevingut com el jardí d’Edèn; i les ciutats desertes i desola-
des i enderrocades, seran forti cades i habitades.
36 I les nacions que hauran restat al voltant vostre sabran que jo, Jahveh, he reconstruït el que era enderrocat, he plantat el que era desolat. Jo, Jahveh, he parlat, i ho compliré.
37 Així diu el Senyor Jahveh: I deixaré que la casa d’Israel encara em demani que faci això per a ells: que els multipliqui com un ramat d’homes,
38 com el ramat de santi cats, com el ramat de Jerusalem en els seus temps assenyalats, així les ciutats de- sertes seran plenes de ramats d’ho- mes. I sabran que jo sóc Jahveh.
36:26-28 Ez 11:19-20; Ps 51:10; Rm 8:9-15 36:31 Ez 16:61-63 37:5, 10 Ap 11:11 916
37
La mà de Jahveh fou sobre mi,
i em tragué fora en l’Esperit de Jahveh, i em posà enmig de la vall que era plena d’ossos.
2 I em féu passar prop d’ells, tot al voltant; i vet aquí que eren moltís- sims, estesos sobre la superfície de la vall: i, heus aquí, eren molt secs.
3 I em digué: Fill d’home, reviu- ran aquests ossos? I vaig respondre: Senyor, Jahveh, tu ho saps.
4 Llavors em digué: Profetitza sobre aquests ossos, i els diràs: Ossos secs, escolteu la paraula de Jahveh.
5 Així diu el Senyor Jahveh, a aquests ossos: Heus aquí, jo faig entrar en vosaltres l’esperit, i viureu. 6 I posaré nervis sobre vosaltres, i faré pujar carn sobre vosaltres, i us cobriré de pell, i posaré dins de vosaltres l’esperit, i viureu. I sabreu que jo sóc Jahveh.
7 I vaig profetitzar tal com se m’havia manat. I hi hagué un soroll mentre jo profetitzava, i, heus aquí, un terratrè- mol, i els ossos s’ajuntaren, os amb os.
8 I vaig mirar, i, heus aquí, hi havia nervis sobre ells, i la carn que puja-


   922   923   924   925   926