Page 929 - Biblia Català TBS
P. 929

i entre les cambres hi havia cinc colzades; i el llindar del portal, des del costat del pòrtic al portal interior: una canya.
8 I mesurà el pòrtic del portal, cap a l’interior: una canya.
9 I amidà el pòrtic del portal: vuit colzades; i els seus pilars: dues col- zades, i el pòrtic del portal era cap a l’interior.
10 I les cambres del portal que mira cap a l’est eren tres per l’un costat i tres per l’altre costat, d’igual mida les tres; i d’igual mida els pilars d’un costat i de l’altre costat.
11 I amidà l’amplada de l’entrada del portal: deu colzades; la llargada del portal: tretze colzades.
12 I davant les cambres hi havia una vorera d’una colzada a l’un costat, i d’una colzada a l’altre costat: i cada cambra tenia sis colzades per l’un costat i sis colzades per l’altre costat. 13 I amidà el portal des del terrat d’una cambra al terrat de l’altra: vint-i-cinc colzades d’amplada, en- trada contra entrada.
14 I féu els pilars de seixanta colza- des, cada pilar de l’atri i del portal, tot al voltant.
15 I des del davant del portal de l’entrada  ns al davant del pòrtic del portal interior hi havia cinquanta colzades.
16 I sobre les cambres i sobre els seus pilars hi havia  nestres d’espitllera vers l’interior del portal, tot al voltant, i també als vestíbuls; i hi havia  nestres tot al voltant vers l’interior, i als pilars hi havia palme- res.
17 I em va portar al pati exterior, i vet aquí que hi havia cambres i un paviment al voltant de l’atri: al voltant del paviment hi havia trenta cambres.
18 I el paviment vorejava els portals en sentit de la llargada dels portals: era el paviment inferior.
Ezequiel 40
19 I amidà l’amplada des de davant del portal inferior  ns al davant de l’atri interior, per fora: cent colzades cap a l’est i cap al nord.
20 I amidà el portal de l’atri exterior que mira cap al nord, amidà la seva llargada i la seva amplada;
21 i la seves cambres, tres a l’un costat i tres a l’altre costat; i els seus pilars i els seus vestíbuls tenien la mateixa mida del primer portal: cin- quanta colzades de llargada i vint-i- cinc colzades d’amplada.
22 I les seves  nestres, i els seus ves- tíbuls i les seves palmeres tenien les mateixes mides que les del portal que mira vers l’est; i s’hi pujava per set graons, i al davant hi havia el vestíbul. 23 I el portal de l’atri interior era davant per davant del portal del nord i de l’est; i amidà de portal a portal cent colzades.
24 Iemvaportarcapalsud,ivet aquí un portal encarat al sud: i amidà els seus pilars i els seus vestí- buls segons aquestes mides.
25 I tenia les seves  nestres i els seus vestíbuls tot al voltant, com aquelles  nestres: cinquanta colza- des de llargada, i vint-i-cinc colzades d’amplada.
26 I hi havia set graons per pujar-hi, i al davant hi havia els seus vestí- buls; i a l’un costat i a l’altre hi havia pilars en forma de palmeres.
27 I el portal de l’atri interior estava encarat al sud; i amidà de portal a portal, cap al sud: cent colzades.
28 I em va portar a l’atri interior, vora el portal del sud: i amidà el portal del sud segons aquestes mides. 29 I les seves cambres i els seus pilars i els seus vestíbuls tenien les mateixes mides; i tenia les seves  nestres i els seus pilars, tot al vol- tant: cinquanta colzades de llargada i vint-i-cinc colzades d’amplada.
921


   927   928   929   930   931