Page 931 - Biblia Català TBS
P. 931

2 I l’amplada de l’entrada era de deu colzades; i les dels costats de l’entrada, cinc colzades a l’un costat i cinc col- zades a l’altre costat. I amidà la seva llargada: quaranta colzades; i la seva amplada: vint colzades.
3 Llavors ell entrà dins, i amidà el pilar de l’entrada: dos colzades; i l’entrada: sis colzades; i l’amplada de l’entrada: set colzades.
4 I amidà la seva llargada: vint col- zades, i l’amplada: vint colzades da- vant del temple; i em digué: Aquest és el Lloc Santíssim.
5 I amidà el mur de la casa: sis col- zades; i l’amplada de la cambra del costat: quatre colzades, tot al voltant de la casa.
6 I les cambres laterals eren tres, cambra sobre cambra, trenta vega- des; i hi havia entrants al mur de la casa, i tot al voltant, que sostenien les cambres, sense deixar-les estre- bar al mur de la casa.
7 I l’amplada de les cambres late- rals superiors augmentava en pujar perunaescalaquegiravaalvoltant de la casa, per això la casa era més ampla a dalt; i del pis inferior es pujava al superior passant pel pis del mig.
8 I vaig mirar l’alçada de la casa, tot al voltant: els fonaments de les cambres laterals eren d’una canya sencera de sis colzades.
9 El gruix del mur exterior de les cambres laterals exteriors era de cinc colzades; i l’espai deixat buit era el lloc de les cambres laterals, que eren a l’interior.
10 I entre les cambres hi havia una amplada de vint colzades al voltant de la casa, tot al voltant.
11 I l’entrada de la cambra lateral era vers l’espai buit: una entrada cap al nord i una entrada cap al sud; i l’amplada de l’espai buit era cinc colzades tot al voltant.
Ezequiel 41
12 I l’edi ci que hi havia enfront de l’espai buit encarat cap a l’oest feia setanta colzades d’amplada; i el mur de l’edi ci feia cinc colzades de gruix al voltant, i noranta colzades de llarg.
13 I amidà la casa: cent colzades de llargada; i l’espai buit i l’edi ci amb els seus murs: cent colzades de llargada;
14 i l’amplada de la façana de la casa i de l’espai buit vers l’est: cent colzades.
15 I amidà la llargada de l’edi ci enfront de l’espai buit que hi havia al seu darrere, i les seves galeries de l’un costat i de l’altre costat: cent colzades, amb el temple interior i els pòrtics de l’atri.
16 Els llindars, i les  nestres estre- tes, i les galeries que voltaven aque- lles tres parts, davant per davant dels llindars, tot era recobert de fusta per tot el voltant, des del terra  ns a les  nestres, i les  nestres eren cobertes.
17 I amidà des de damunt de l’entrada  ns a la casa interior i a l’exterior, i tot al voltant del mur interior i exterior.
18 I fou fet amb querubins i pal- meres: una palmera entre querubí i querubí; i cada querubí tenia dues cares:
19 una cara d’home cap a la palme- ra d’un costat, i una cara de lleó jove cap a la palmera de l’altre costat; era fet així per tot el voltant de la casa. 20 Des del terra  ns al damunt de l’entrada hi havia fets querubins i palmeres, i sobre el mur del temple. 21 El muntant de les portes del tem- ple era quadrat; i el davant del san- tuari tenia el mateix aspecte.
22 L’altar de fusta era de tres colza- des d’alçada, i de dues colzades de llargada; i els seus cantons, i la seva llargada, i les seves parets eren de
923


   929   930   931   932   933