Page 935 - Biblia Català TBS
P. 935

casa i ministres de la casa; mataran l’holocaust i el sacri ci per al poble, i estaran davant d’ells, per servir-los. 12 Perquè els serviren davant llurs ídols, i foren una pedra d’ensopec, d’iniquitat, per a la casa d’Israel; per això he alçat la meva mà contra ells –a rmació del Senyor Jahveh– i ells portaran llur iniquitat.
13 I no s’atansaran a mi per exercir el sacerdoci, i no s’atansaran a qual- sevol de les meves coses santes, a les coses santíssimes: sinó que portaran llur oprobi i llurs abominacions que ells van fer.
14 I els posaré per vetllar per la cus- tòdia de la casa, per a tot el seu servei, i per a tot el que hi cal fer.
15 Però els sacerdots levites,  lls de Sadoc, que vetllaven per la cus- tòdia del meu santuari, quan els  lls d’Israel erraven lluny de mi, s’atansaran a mi per servir-me, i estaran davant meu per oferir-me el greix i la sang –a rmació del Senyor Jahveh:
16 ells entraran al meu santuari, i s’atansaran a la meva taula per servir-me, i es faran càrrec del meu servei.
17 I s’esdevindrà que, quan entrin als portals de l’atri interior, es ves- tiran amb robes de lli; i no portaran al damunt res de llana, quan minis- traran als portals de l’atri interior, i a dins.
18 Portaran cò es de lli al cap, i portaran calces de lli als lloms; no se cenyiran res que faci suar.
19 I quan surtin a l’atri exterior, a l’atri exterior vers el meu poble, es despullaran de la seva roba amb la qual han ministrat, i la desaran a les cambres santes, i es vestiran amb unes altres robes, i així no santi ca- ran el poble amb llurs robes.
20 I no s’afaitaran el cap ni es deixaran créixer el cabell, sinó que
Ezequiel 44
portaran tallats com cal els cabells del cap.
21 I cap sacerdot no beurà vi, quan hagin d’entrar a l’atri interior.
22 I no prendran per esposes d’ells cap viuda ni cap repudiada: sinó que prendran verges del llinatge de la casa d’Israel, o la viuda que sigui viuda d’un sacerdot.
23 I ensenyaran el meu poble a fer distinció entre allò sant i allò profà, i a discernir entre allò impur i allò pur.
24 I en la controvèrsia, ells s’aixecaran a jutjar, jutjaran segons els meus ju- dicis: i ells guardaran les meves lleis i els meus estatuts en tots els meus temps assenyalats, i santi caran els meus dies de descans.
25 I no s’acostaran a cap persona morta, contaminant-se; però podran contaminar-se pel pare o per la mare operun lloperuna lla,perun germà o per una germana que no tingui marit.
26 I després que s’haurà puri cat, li seran comptats set dies.
27 I el dia de la seva entrada al san- tuari, a l’atri interior, per ministrar en el santuari, oferirà el seu sacri-  ci pel pecat –a rmació del Senyor Jahveh.
28 I tindran una herència: jo sóc la seva herència. I no els donareu cap possessió a Israel: jo sóc la seva pos- sessió.
29 Menjaran del present i del sa- cri ci pel pecat i del sacri ci per la culpa; i tot allò que és dedicat a Déu a Israel, serà d’ells.
30 I el primer de tots els primers fruits de tot, i tota ofrena elevada de tot el que oferiu, serà dels sacerdots; també donareu el primer de la vostra massa al sacerdot, per fer reposar la benedicció a casa teva.
31 Els sacerdots no menjaran res que s’hagi mort, o hagi estat trosse- jat, tant si és d’ocells com de bestiar.
44:17, 18 Ex 28:39-43 44:20 Lv 21:5 44:29-31 Nm 18:8-19; Lv 22:8
927


   933   934   935   936   937