Page 938 - Biblia Català TBS
P. 938

Ezequiel 46, 47
14 I amb ell faràs cada matí una ofrena d’una sisena part d’un efà, i una tercera part d’un in d’oli, per humitejar la or de farina, una ofre- na a Jahveh, com a estatut perpetu, contínuament.
15 I oferiran l’anyell i el present i l’oli, cada matí com a holocaust continu.
16 Així diu el Senyor Jahveh: Si el príncep fa una donació a qualsevol dels seus lls, serà la seva herència per als seus lls; serà llur possessió com a herència.
17 Però si fa una donació de la seva herència a un dels seus servents, llavors serà d’aquell ns l’any de l’alliberament, i després tornarà al príncep: la seva heretat només serà per als seus lls.
18 I el príncep no prendrà res de l’herència del poble, privant-lo de llur heretatge; del seu propi heretat- ge farà heretar els seus lls, a  que ningú del meu poble no sigui tret del seu heretatge.
19 I em va dur, per l’entrada del costat del portal, a les cambres san- tes dels sacerdots, que miren cap al nord: i, heus aquí, hi havia un espai, als dos costats, vers l’oest.
20 I em va dir: Aquest és el lloc on els sacerdots bulliran el sacri ci per la culpa i el sacri ci pel pecat, on couran el present, a  que no ho treguin a l’atri exterior per santi car el poble.
21 I em va fer sortir fora a l’atri ex- terior, i em féu passar per les quatre cantonades de l’atri. I, heus aquí, hi havia un atri a cada cantonada de l’atri.
22 A les quatre cantonades de l’atri hi havia uns atris closos, de qua- ranta colzades de llargada per trenta d’amplada: les quatre cantonades tenien les mateixes dimensions.
23 I, al seu voltant, un rengle de pe- dres rodejava els quatre atris, i sota els rengles de pedres, tot al voltant, hi havia fogons.
24 I em digué: Aquests són els llocs de les cuines, on els servidors de la casa couran el sacri ci del poble.
46:17 Lv 25:10 47:1 Jl 3:18; Za 14:8; Jn 7:38; Ap 22:1 930
47
I em féu tornar a l’entrada de
la casa; i, heus aquí, brolla- ven aigües de sota el llindar de la casa vers l’est, perquè la façana de la casa mirava a l’est; i les aigües baixaven de sota, des del cantó dret de la casa, al sud de l’altar.
2 I em féu sortir pel camí del portal del nord, i em féu voltar pel camí de fora ns al portal, pel camí que mira a l’est; i, heus aquí, sortien aigües del cantó dret.
3 En sortir aquell home cap a l’est, amb un cordill a la seva mà, amidà mil colzades, i em féu passar per l’aigua, amb l’aigua ns als tur- mells.
4 I n’amidà mil més, i em féu pas- sar per l’aigua, amb l’aigua ns als genolls. I n’amidà mil més, i em féu travessar amb l’aigua ns als lloms. 5 I n’amidà mil més: era un torrent que no vaig poder travessar, perquè les aigües havien pujat, aigües on calia nedar, un torrent que no es podia travessar.
6 I em digué: ¿Has vist això, ll d’home? I em féu caminar, i em féu tornar a la riba del torrent.
7 En tornar-hi, doncs, heus aquí, a la riba del torrent hi havia una gran quantitat d’arbres, a banda i banda. 8 I em digué: Aquestes aigües sur- ten vers el districte de l’est, i baixen cap a l’Arabà, i entren al mar; i quan arribin al mar, les aigües seran gua- rides.
9 I s’esdevindrà que tot ésser vivent que es belluga, arreu on els dos torrents entraran, viurà: i el peix


   936   937   938   939   940