Page 940 - Biblia Català TBS
P. 940

Ezequiel 48
8 I vora la frontera de Judà, des de l’extrem est  ns a la vora del mar, hi ha l’ofrena elevada que vosaltres oferireu, de vint-i-cinc mil canyes d’amplada i una llargada com qual- sevol de les altres porcions, des de l’extrem est  ns a la vora del mar: i el santuari hi serà al mig.
9 L’ofrena elevada que oferireu a Jahveh tindrà vint-i-cinc mil canyes de llargada per deu mil d’amplada. 10 I per a aquests, per als sacerdots, serà l’ofrena santa: vint-i-cinc mil ca- nyes cap al nord, i deu mil d’amplada cap a l’oest, i deu mil d’amplada cap a l’est, i vint-i-cinc mil de llargada cap al sud: i el santuari de Jahveh hi serà al mig.
11 Serà per als sacerdots consa- grats d’entre els  lls de Sadoc, que han vetllat pel meu servei, que no s’esgarriaren quan els  lls d’Israel s’esgarriaren, com s’esgarriaren els levites.
12 I ells tindran l’ofrena elevada de l’ofrena de la terra, lloc santíssim, vora el territori dels levites.
13 I els levites, paral·lelament al territori dels sacerdots, tindran vint-i-cinc mil canyes de llargada i deu mil d’amplada: tota la llargada serà de vint-i-cinc mil, i l’amplada de deu mil.
14 I no podran vendre ni canviar res, ni traspassar el primer fruit de la terra: perquè està consagrat a Jahveh.
15 I les cinc mil canyes d’amplada que resten de les vint-i-cinc mil, serà un territori profà per a la ciutat, per a habitatges i per a terres comunals: i la ciutat serà al mig.
16 I aquestes seran les seves di- mensions: quatre mil cinc-centes canyes al costat nord, i quatre mil cinc-centes al costat sud, i quatre mil cinc-centes al costat est, i quatre mil cinc-centes al costat oest.
17 I les terres comunals de la ciutat tindran dues-centes cinquanta canyes al nord, i dues-centes cinquanta al sud, i dues-centes cinquanta a l’est, i dues-centes cinquanta a l’oest.
18 I el restant de la llargada, paral·lel a l’ofrena elevada de la porció santa: deu mil canyes a l’est i deu mil a l’oest, en paral·lel a l’ofrena elevada de la porció santa; i la seva producció serà per alimentar els que treballen a la ciutat.
19 I els que treballen a la ciutat seran treballadors de totes les tribus d’Israel.
20 Tota l’ofrena elevada serà de vint-i-cinc mil canyes per vint-i-cinc mil: oferireu l’ofrena elevada de la porció santa, un quadrat, amb la possessió de la ciutat.
21 I el restant serà del príncep, a l’un costat i a l’altre costat de l’ofre- na elevada de la porció santa i de la possessió de la ciutat, enfront de les vint-i-cinc mil canyes de l’ofrena elevada  ns a la frontera de l’est, i a l’oest, enfront de les vint-i-cinc mil canyes  ns a la frontera del mar, paral·lelament a les altres porcions, serà del príncep: i l’ofrena elevada de la part santa i el santuari de la casa hi seran al mig.
22 I des de la possessió dels levites, i des de la possessió de la ciutat, enmig del que pertany al príncep, entre la frontera de Judà i la frontera de Benjamí, serà del príncep.
23 I per a la resta de les tribus, des de l’extrem est  ns a la vora del mar: Benjamí tindrà una porció.
24 I vora la frontera de Benjamí, des de l’extrem est  ns a la vora del mar: Simeó, una porció.
25 I vora la frontera de Simeó, des de l’extrem est  ns a la vora del mar: Issacar, una porció.
26 I vora la frontera d’Issacar, des de
932


   938   939   940   941   942