Page 942 - Biblia Català TBS
P. 942

1L’any tercer del regnat de Joiaquim, rei de Judà, vingué Nabucodonosor, rei de Babilònia, a
Jerusalem, i l’assetjà.
2 I el Senyor lliurà a la seva mà Joiaquim, rei de Judà, i alguns dels objectes de la casa de Déu, i els portà a la terra de Xinar, a la casa del seu déu; i portà els objectes a la casa del tresor del seu déu.
3 I el rei manà a Aixpenaz, cap dels seus eunucs, que fes venir d’entre els  lls d’Israel, tant del llinatge reial com dels nobles,
4 joves en els quals no hi hagués cap defecte, i de bona presència, i instruïts en tota la saviesa, i posseï- dors de coneixement i d’intel·ligèn- cia assenyada, i idonis per ser al palau del rei, a   d’ensenyar-los l’escriptura i la llengua dels cal- deus.
5 I el rei els assignà una ració diària de la vianda reial, i del vi que ell bevia: a   de nodrir-los durant tres anys, de manera que a la seva   es poguessin presentar davant del rei.
6 I entre ells hi havia, dels  lls de Judà, Daniel, Ananies, Misael i Azaries;
7 i el cap dels eunucs els posà noms: i a Daniel l’anomenà Belteixassar; i a Ananies, Xadrac; i a Misael, Meixac; i a Azaries, Abed-Negó.
8 I Daniel es proposà en el seu cor de no contaminar-se amb les vian- des del rei ni amb el vi que bevia; i demanà al cap dels eunucs que li permetés de no contaminar-se.
1:1-4 2Re 20:17-18; 24:1 934
9 I Déu va fer que Daniel trobés misericòrdia i compassió davant del cap dels eunucs.
10 I el cap dels eunucs digué a Daniel: Tinc por del meu senyor el rei, que va assignar la vostra vianda i el vostre beure, ¿per què cal que vegi les vostres cares de pitjor semblant que les dels joves de la vostra edat? Llavors posaríeu en perill el meu cap davant del rei.
11 I Daniel digué al Meltsar, al qual el cap dels eunucs havia assignat sobre Daniel, Ananies, Misael i Azaries:
12 Posa a prova, si us plau, els teus servents durant deu dies, i que ens donin llegums per menjar, i aigua per beure;
13 i després que s’examini el nostre aspecte davant teu, i l’aspecte dels joves que mengen de les viandes re- ials: llavors, segons el que vegis, fes amb els teus servents.
14 I els va acceptar aquesta propos- ta, i els va posar a prova deu dies; 15 i al cap de deu dies, veié que llur aspecte era millor i que estaven més grassos de carn que qualsevol dels joves que menjaven les viandes del rei.
16 I el Meltsar s’endugué les viandes i el vi que havien de beure, i els donà llegums.
17 I Déu donà a aquests quatre joves coneixement i enteniment en tota erudició i saviesa, i a Daniel li donà discerniment en tota mena de visió i de somnis.
18 Iala delsdiesqueelreihavia establert de presentar-los, llavors el
Llibre del profeta Daniel


   940   941   942   943   944