Page 941 - Biblia Català TBS
P. 941

l’extrem est  ns a la vora del mar: Zabuló, una porció.
27 I vora la frontera de Zabuló, des de l’extrem est  ns a la vora del mar: Gad, una porció.
28 IvoralafronteradeGad,alcos- tat sud, al migdia, la frontera serà des de Tamar  ns a les aigües de Meribot de Cadeix, vora el torrent  ns al Mar Gran.
29 Aquesta serà la terra que re- partireu a la sort en herència per a les tribus d’Israel, i aquestes les seves porcions –a rmació del Senyor Jahveh.
30 I aquestes seran les sortides de la ciutat al costat nord, quatre mil cinc-centes canyes de mesura.
31 I els portals de la ciutat prendran
48:30-34 Ap 21:12-13 48:35 Za 2:10; Ap 21:3
Ezequiel 48
els noms de les tribus d’Israel. Tres portals cap al nord: el portal de Rubèn, un; el portal de Judà, un; el portal de Leví, un.
32 I al costat est, quatre mil cinc-centes canyes i tres portals: el portal de Josep, un; el portal de Benjamí, un; el portal de Dan, un.
33 I al costat sud, quatre mil cinc-centes canyes i tres portals: el por- tal de Simeó, un; el portal d’Issacar, un; el portal de Zabuló, un.
34 Al costat oest, quatre mil cinc-centes canyes, amb els seus tres portals: el portal de Gad, un; el por- tal d’Aser, un; el portal de Neftalí, un.
35 El perímetre serà de divuit mil canyes. I el nom de la ciutat serà des d’aquell dia: Jahveh és allà.
48:35 Jahveh és allà, en hebreu “Jahveh-xamà”
933


   939   940   941   942   943