Page 944 - Biblia Català TBS
P. 944

Daniel 2
Llavors Daniel beneí el Déu dels cels.
20 Daniel va respondre, i digué: Que el Nom de Déu sigui beneït pels se- gles dels segles, perquè la saviesa i el poder són d’ell;
21 i ell canvia els temps i els mo- ments, deposa reis, i estableix reis, dóna la saviesa als savis i la ciència als que saben discernir:
22 ell revela les coses profundes i amagades, sap el que hi ha en la foscor, i la llum habita en ell.
23 A tu, Déu dels meus pares, et dono gràcies i et lloo, perquè m’has donat saviesa i força; i ara, m’has fet saber el que t’hem demanat, perquè ens has fet saber aquest assumpte del rei.
24 Després d’això, Daniel vingué a Arioc, a qui el rei havia nomenat per matar els savis de Babilònia. Hi va anar, i li digué: No matis els savis de Babilònia: porta’m davant del rei, i mostraré la interpretació al rei.
25 Llavors Arioc féu entrar Daniel de pressa davant del rei, i li digué així: He trobat un home dels  lls de la deportació de Judà, que farà saber la interpretació al rei.
26 El rei respongué i digué a Daniel, el nom del qual era Belteixassar: ¿Ets capaç de fer-me saber el somni que he vist, i la seva interpretació?
27 Daniel va respondre davant del rei, i digué: El secret que el rei dema- na, no el poden mostrar al rei ni els savis, ni els astròlegs, ni els mags, ni els endevinadors;
28 però hi ha un Déu als cels que revela els secrets, i ell farà saber al rei Nabucodonosor el que s’esdevin- drà en els darrers dies. El teu somni, i les visions del teu cap sobre el teu llit són això:
29 Quan tu, oh rei, eres sobre el teu llit, et van venir pensaments del que s’esdevindrà en el futur, i el qui revela els secrets et fa saber ara allò que s’esdevindrà.
30 I a mi, m’ha estat revelat aquest secret, no pas per cap saviesa que hi hagi en mi per damunt de qualsevol vivent, sinó a   de donar la inter- pretació al rei, i perquè coneguis els pensaments del teu cor.
31 Tu, rei, miraves i, heus aquí, una gran estàtua. Aquesta estàtua era colossal, i la seva lluentor extraordi- nària; estava dreta davant teu, i el seu aspecte era terrible.
32 El cap d’aquesta estàtua era d’or pur; el seu pit i els seus braços de plata; el seu ventre i les seves cuixes de bronze;
33 les seves cames de ferro; els seus peus, part d’ells de ferro i part d’ells d’argila.
34 L’estaves mirant,  ns que una pedra fou tallada sense mans, i colpí l’estàtua als seus peus de ferro i d’ar- gila, i els esmicolà.
35 Llavors s’esmicolaren el ferro, l’argila, el bronze, la plata i l’or, i foren com el boll de l’era a l’estiu; i el vent se’ls emportà, i no fou trobat cap lloc per a ells: i la pedra que colpí l’estàtua esdevingué una gran muntanya, que omplí tota la terra.
36 Vet aquí el somni, i ara explica- rem la seva interpretació davant del rei.
37 Tu, oh rei, ets un rei de reis, perquè el Déu dels cels t’ha donat el regne, la força i el poder i la glòria; 38 i ell t’ha posat a la mà tots els llocs on habiten els  lls dels homes, les bèsties del camp i els ocells dels cels, i t’ha donat el govern sobre tots ells: tu ets el cap d’or.
39 I després de tu s’alçarà un altre regne inferior al teu. I un altre regne, el tercer, de bronze, que governarà sobre tota la terra.
40 I el quart regne serà fort com el ferro: de la mateixa manera que el ferro esmicola i esclafa totes les
2:21 Ps 75:6, 7; Pr 2:6 2:28 Gn 40:8 2:34 Mt 21:42, 44 936


   942   943   944   945   946