Page 945 - Biblia Català TBS
P. 945

coses, i com el ferro trenca totes les coses, així esmicolarà i esclafarà.
41 I això que has vist, els peus i els dits, en part d’argila de terrisser i en part de ferro, serà un regne dividit; però en part tindrà la fermesa del ferro, tal com has vist el ferro mes- clat amb l’argila fangosa.
42 I essent els dits dels peus en part de ferro i en part d’argila, en part el regne serà fort i en part serà fràgil. 43 Això que has vist, el ferro mes- clat amb l’argila fangosa, és que ells es mesclaran amb la descendència dels homes, però no s’adheriran l’un amb l’altre, com el ferro no es mes- cla amb l’argila.
44 I en els dies d’aquests reis, el Déu dels cels aixecarà un regne que mai no serà destruït, i aquest regne no serà deixat a un altre poble: esmico- larà i consumirà tots aquests regnes, i subsistirà per sempre.
45 Tal com has vist que de la mun- tanya ha estat tallada, sense mans, una pedra, i ha esmicolat el ferro, el bronze, l’argila, la plata i l’or: el gran Déu ha fet saber al rei el que s’esdevindrà després d’això. I el somni és veritat, i la seva interpreta- ció, certa.
46 Llavors el rei Nabucodonosor cai- gué sobre el seu rostre, i es prosternà davant Daniel, i manà que li oferis- sin un present i perfums.
47 El rei va respondre a Daniel, i digué: És veritat que el vostre Déu és el Déu dels déus, i el Senyor dels reis, i el revelador dels secrets, perquè tu has pogut revelar aquest secret.
48 Llavors el rei va engrandir Daniel, i li donà molts i grans dons, i el féu governador de tota la província de Babilònia, i prefecte en cap de tots els savis de Babilònia.
49 I Daniel va demanar al rei que designés Xadrac, Meixac i Abed-Negó
2:44 Ap 11:15; Lc 1:33
Daniel 2, 3
com a administradors de la província de Babilònia, i Daniel s’estava a la cort del rei.
3
El rei Nabucodonosor va fer una
estàtua d’or: la seva alçada era de seixanta colzades, la seva amplada de sis colzades; la va aixecar a la plana de Durà, a la província de Babilònia.
2 I el rei Nabucodonosor manà de reunir els sàtrapes, els prefectes i els governadors, els consellers, els tresorers, els juristes, els jutges i tots els dirigents de la província, perquè vinguessin a la dedicació de l’estàtua que el rei Nabucodonosor havia erigit. 3 Llavors es reuniren els sàtrapes, els prefectes i els governadors, els consellers, els tresorers, els juristes, els jutges i tots els dirigents de la pro- víncia, per a la dedicació de l’estàtua que el rei Nabucodonosor havia eri- git: i ells s’estaven drets davant l’es- tàtua que el rei Nabucodonosor havia erigit.
4 I un herald proclamava amb força: Pobles, nacions i llengües, se us mana això:
5 En el moment que escolteu el so del corn, la  auta, la lira, la sambu- ca, el saltiri, la dolçaina i tota mena d’instruments de música, us proster- nareu i adorareu l’estàtua d’or que el rei Nabucodonosor ha erigit:
6 i el qui no es prosterni i adori, serà llançat immediatament enmig d’un forn de foc intens.
7 Per això, en aquell temps, quan tots els pobles escoltaven el so del corn, la  auta, la lira, la sambuca, el saltiri, i tota mena d’instruments de música, tots els pobles, nacions i llengües es prosternaven i adoraven l’estàtua d’or que el rei Nabucodono- sor havia erigit.
8 Per això, en aquell temps, s’atansaren alguns homes dels cal- deus i acusaren els jueus.
937


   943   944   945   946   947