Page 948 - Biblia Català TBS
P. 948

Daniel 4
17 Aquesta sentència està decretada pels vetlladors, i aquesta demanda per la paraula dels sants: a   que els vivents sàpiguen que l’Altíssim és el qui governa el regne dels homes, i ell el dóna a qui vol, i hi eleva els més baixos dels homes.
18 Aquest és el somni que jo, el rei Nabucodonosor, he vist; i tu, Belteixassar, fes-me’n saber la inter- pretació, ja que tots els savis del meu regne no foren capaços de fer-me’n saber la interpretació: però tu sí que n’ets capaç, perquè l’esperit dels déus sants és en tu.
19 Llavors Daniel, el nom del qual era Belteixassar, restà esbalaït du- rant un temps, i els seus pensaments el torbaven. El rei va respondre, i digué: Belteixassar, que el somni i la seva interpretació no et torbi. Belteixassar va respondre, i digué: Oh senyor meu, que el somni sigui per als teus enemics, i la seva inter- pretació, per als teus adversaris!
20 L’arbre que has vist, que havia crescut i s’havia enfortit, i l’alçada del qual arribava  ns als cels, i se’l podia veure des dels con ns de tota la terra, 21 i el seu fullatge era bell, i el seu fruit abundant, i en ell hi havia ali- ment per a tots, sota el qual cercaven l’ombra les bèsties del camp, i en les seves branques s’hi ajocaven els ocells dels cels:
22 ets tu mateix, oh rei, que has crescut i t’has enfortit, i has crescut  ns a arribar als cels, i el teu domini,  ns als con ns de la terra.
23 I allò que ha vist el rei, un vet- llador i sant que baixava dels cels, i deia: Abateu l’arbre i destruïu-lo, però deixeu la soca amb les seves arrels a terra, amb un lligam de ferro i de bronze entre l’herba tendra del camp; i que sigui mullat per la rosada dels cels, i que tingui la seva porció amb les bèsties del camp,  ns que passin els set temps damunt d’ell;
4:18 Gn 41:38 940
24 aquesta és la interpretació, oh rei, i el decret de l’Altíssim que ha vingut sobre el meu senyor el rei:
25 Que et trauran d’entre els homes, i viuràs entre les bèsties del camp, i t’alimentaran amb herba com els bous, i la rosada dels cels et mullarà: i passaran set temps sobre tu,  ns que sàpigues que l’Altíssim és el qui governa el regne dels homes, i ell el dóna a qui vol.
26 I allò que van dir, de deixar la soca amb les arrels de l’arbre, és que el teu regne continuarà essent per a tu, després que hagis après que el qui té el govern és als cels.
27 Per tant, oh rei, que el meu con- sell et plagui, i allibera’t dels teus pecats per la justícia, i de les teves iniquitats tenint compassió dels po- bres; heus aquí, això serà un allarga- ment del teu benestar.
28 Tot això s’esdevingué al rei Na- bucodonosor.
29 Al cap de dotze mesos, mentre caminava per damunt del palau reial de Babilònia,
30 el rei va exclamar, i digué: ¿No és aquesta la gran Babilònia que jo he construït com a casa del regne, amb la força del meu poder i per a la glòria del meu honor?
31 La paraula era encara a la boca del rei quan una veu davallà dels cels: A tu et diuen, oh rei Nabu- codonosor: El regne ha estat traspas- sat de tu,
32 i et trauran d’entre els homes, i viuràs entre les bèsties del camp, i t’alimentaran amb herba com els bous, i passaran set temps sobre tu,  ns que aprenguis que l’Altíssim és el qui governa el regne dels homes, i ell el dóna a qui vol.
33 En aquell mateix moment la pa- raula fou complerta sobre Nabu- codonosor, i va ser tret d’entre els homes, i es va alimentar amb herba com els bous, i la rosada dels cels


   946   947   948   949   950