Page 949 - Biblia Català TBS
P. 949

mullà el seu cos,  ns que el seu pèl va créixer com les plomes de les àguiles, i les seves ungles, com les dels ocells.
34 I al  nal d’aquells dies jo, Nabucodonosor, vaig alçar els ulls als cels, i el meu enteniment em tornà: i vaig beneir l’Altíssim, i vaig lloar i vaig glori car el qui viu eter- nament, el domini del qual és un domini etern, i el seu regne perdura de generació en generació;
35 i tots els que habiten sobre la terra són comptats davant seu com no-res, i ell obra com vol entre l’exèrcit dels cels i els habitants de la terra, i no hi ha ningú que pugui aturar la seva mà, i que li digui: Què fas?
36 Al mateix temps em retornà l’en- teniment, i la glòria del meu regne, el meu honor i la meva esplendor em van retornar, i em cercaren els meus consellers i els meus magnats, i vaig ésser restablert al meu regne, i se’m va afegir una grandesa extraor- dinària.
37 Ara jo, Nabucodonosor, lloo i exalço i honoro el Rei dels cels, perquè totes les seves obres són veritat, i els seus senders són justos, i pot humiliar aquells que caminen en l’orgull.
5El rei Belsatsar féu una gran festa a un miler dels seus magnats, i bevia vi davant del miler.
2 Belsatsar, mentre assaboria el vi, manà que li portessin els vasos d’or i de plata que el seu pare Nabucodo- nosor havia pres del temple que era a Jerusalem, perquè hi beguessin amb ells el rei i els seus magnats, les seves mullers i les seves concubines.
3 Llavors portaren els vasos d’or que havien pres del temple de la casa de Déu que era a Jerusalem, i hi van beure el rei i els seus magnats, les seves mullers i les seves concu- bines;
4:35 Is 45:9; Rm 9:20 5:11 Dn 4:8; 2:48
Daniel 4, 5
4 van beure vi, i van lloar els déus d’or i de plata, de bronze i de ferro, de fusta i de pedra.
5 En aquell moment sortiren els dits de la mà d’un home, i escrivien davant del lampadari, sobre el guix del mur del palau del rei: i el rei veia el dors de la mà que escrivia.
6 Llavors el rostre del rei mudà de color, i els seus pensaments el torbaren, i se li van desllorigar les juntures de les cames, i els genolls li copejaven l’un contra l’altre.
7 El rei cridà amb força que fessin venir els astròlegs, els caldeus i els endevinadors. El rei parlà, i digué als savis de Babilònia: Qualsevol home que pugui llegir aquest escrit i em mostri la seva interpretació serà ves- tit de porpra, i se li posarà un collar d’or al coll, i governarà com a tercer en el regne.
8 Llavors vingueren tots els savis del rei, però no van poder llegir l’escrit ni fer conèixer la interpretació al rei.
9 I el rei Belsatsar estava molt tor- bat, i va mudar el seu color, i els seus magnats estaven perplexos.
10 La reina, a propòsit de les parau- les del rei i dels seus magnats, entrà a la casa del banquet. I la reina va parlar, i digué: Que el rei visqui per sempre! Que no et torbin els teus pensaments, ni es mudi el teu color. 11 Hihaunhomealteuregneenel qual hi ha l’esperit dels déus sants; en qui es va trobar llum i enteni- ment i saviesa, com la saviesa dels déus, en els dies del teu pare; i el rei Nabucodonosor, el teu pare –el teu pare, el rei–, el va nomenar cap dels mags, dels astròlegs, dels caldeus, i dels endevinadors;
12 ja que es va trobar en ell, en Daniel, un esperit superior, i conei- xement, i enteniment, per interpretar somnis, i explicar enigmes, i resoldre problemes; a qui el rei va donar
941


   947   948   949   950   951