Page 950 - Biblia Català TBS
P. 950

Daniel 5, 6
el nom de Belteixassar. Que Daniel sigui, doncs, convocat, i et mostrarà la interpretació.
13 Llavors Daniel fou portat a la pre- sència del rei. I el rei parlà, i digué a Daniel: ¿Ets tu aquell Daniel, que ets dels  lls de la deportació de Judà, que el rei, el meu pare, va fer venir de Judà?
14 He escoltat de tu que l’esperit dels déus és en tu, i que s’ha trobat en tu una llum, i un enteniment, i una saviesa superior.
15 Ara, doncs, han fet venir davant meu els savis, els astròlegs, perquè llegeixin aquest escrit i em facin conèixer la seva interpretació, però no han estat capaços de mostrar la interpretació d’aquest assumpte.
16 Però jo he sentit a dir de tu que ets capaç de donar interpretacions i resoldre problemes; si ara ets capaç de llegir l’escrit i fer-me conèixer la seva interpretació, se’t vestirà de porpra, i se’t posarà un collar d’or al coll, i governaràs com a tercer en el regne.
17 Llavors Daniel va respondre, i digué davant del rei: Que els teus dons siguin per a tu mateix, i dóna els teus presents a un altre! Tanmateix, llegiré l’escrit al rei, i li faré conèixer la interpretació.
18 Com a tu, oh rei, el Déu Altíssim va donar al teu pare Nabucodonosor un regne i grandesa i glòria i honor; 19 i a causa de la grandesa que li va donar, tots els pobles, nacions i llen- gües tremolaven i tenien por davant d’ell; matava el qui volia, i deixava viu el qui volia; exalçava el qui volia, i humiliava el qui volia.
20 Però quan el seu cor es va exal- çar, i el seu esperit es va endurir  ns a l’arrogància, va ser deposat del tron del seu regne, i se’l va desposseir de la glòria;
21 i fou foragitat d’entre els  lls dels homes, i el seu cor era amb les bès-
5:20 Dn 4:33 5:30 Jr 51:31, 33, 39, 43 942
ties, i el seu estatge era amb els ases salvatges; l’alimentaven amb herba com els bous, i el seu cos era banyat amb la rosada dels cels,  ns que va aprendre que el Déu Altíssim té el govern sobre el regne dels homes, i que ell hi eleva el qui vol.
22 I tu, el seu  ll Belsatsar, no has humiliat el teu cor, malgrat que sa- bies tot això:
23 sinó que tu mateix t’has aixecat contra el Senyor dels cels; i has portat els vasos de la casa d’ell davant teu, i tu i els teus magnats, les teves mullers i les teves concubines, heu begut vi amb ells; i tu has lloat els déus de plata i d’or, de bronze, de ferro, de fusta i de pedra, que no hi veuen, ni escolten, ni coneixen: i no has honorat elDéuenlamàdelqualhihaelteu alè, i tots els teus camins.
24 Llavors fou enviat de davant d’ell el dors de la mà que va escriure aquesta inscripció.
25 I aquesta és la inscripció que es va traçar: Mené, Mené, tequel, u-farsín.
26 Aquesta és la interpretació dels mots: Mené: Déu ha comptat el teu regne, i l’ha conclòs.
27 tequel: Has estat pesat a les ba- lances, i has estat trobat insu cient. 28 peres: El teu regne ha estat divi- dit, i donat als medes i als perses.
29 Llavors Belsatsar manà que ves- tissin Daniel de porpra, i li posaren un collar d’or al coll, i proclamaren que ell governaria com a tercer en el regne.
30 I aquella mateixa nit mataren Belsatsar, rei dels caldeus.
31 I Darius, el mede, va rebre el regne a l’edat de seixanta-dos anys.
6
Plagué Darius d’establir damunt
del regne cent vint sàtrapes que estiguessin sobre tot el regne;
2 i per damunt d’ells hi havia tres presidents, dels quals Daniel n’era


   948   949   950   951   952