Page 959 - Biblia Català TBS
P. 959

però no ho serà ni per l’enuig ni per la batalla.
21 I un home vil s’alçarà al seu lloc, al qual no li donaran l’honor del regne; però vindrà amb pau, i s’apoderarà del regne amb intrigues. 22 I seran engolits davant d’ell pels braços d’un desbordament, i seran esmicolats, i també el príncep del pacte.
23 I després del pacte fet amb ell, actuarà amb engany, i creixerà, i es tornarà fort amb poca gent.
24 Vindrà amb pau  ns als llocs fèrtils de la província, i farà el que els seus pares no van fer, ni els pares dels seus pares; distribuirà entre ells la presa i el botí i els béns; i tramarà les seves conspiracions contra els llocs emmurallats, però només per un temps.
25 I desvetllarà el seu poder i el seu cor contra el rei del sud amb un gran exèrcit; i el rei del sud es prepararà per combatre amb un exèrcit molt gran i poderós: però no es mantin- drà, perquè tramaran conspiracions contra ell.
26 Llavors aquells que menjaran les seves viandes el destruiran, i el seu exèrcit serà engolit, i molts cauran morts.
27 I aquests dos reis tindran en llurs cors de fer mal, i parlaran mentides en una mateixa taula; però res no prosperarà, perquè encara no haurà arribat el  nal del temps assenyalat. 28 I se’n tornarà a la seva terra amb molts béns, i el seu cor estarà contra el pacte sant; i farà la seva voluntat, i tornarà a la seva terra.
29 Al temps assenyalat tornarà, i vindrà contra el sud; i aquesta vega- da no serà com la primera ni com la darrera vegada.
30 Perquè els vaixells de Quitim vindran contra ell, i s’abatrà, i se’n tornarà, i s’indignarà contra el pacte
11:31 Dn 8:11; 9:27; 12:11; Mt 24:15; Mc 13:14
Daniel 11
sant, i actuarà; i tornarà, i s’entendrà amb aquells que abandonen el pacte sant.
31 I les tropes enviades per ell s’aixecaran, i profanaran el santuari, la fortalesa, i aboliran el sacri ci continu, i establiran l’abominació desoladora.
32 I farà apostatar els transgressors del pacte amb adulacions: però el poble que coneix el seu Déu s’enfor- tirà i farà proeses.
33 I els savis del poble n’instruiran a molts; però ells cauran durant alguns dies per l’espasa i per la  ama, i per la captivitat i per l’espoli.
34 I quan caiguin, rebran una petita ajuda; i molts s’ajuntaran a ells amb adulacions.
35 I alguns dels savis cauran a   de ser re nats, i puri cats, i blanque- jats,  ns a la   del temps, perquè encara no ha arribat el temps asse- nyalat.
36 I el rei farà segons la seva volun- tat; i s’exalçarà, i s’engrandirà contra tota mena de déu, i contra el Déu dels déus parlarà coses inaudites, i prosperarà  ns que la indignació haurà estat complerta, perquè es complirà el que ha estat determinat. 37 I no respectarà el Déu dels seus pares, ni el desig de les dones, i no res- pectarà cap déu, perquè s’engrandirà per damunt de tot.
38 I en lloc seu honrarà el déu de les fortaleses; i honrarà un déu que els seus pares no coneixien, amb or i amb plata i amb pedres precioses i amb coses desitjables.
39 I actuarà amb l’ajut d’un déu estrany contra els baluards de les fortaleses; aquells que el reconeixe- ran, els farà augmentar en glòria, i els farà governar sobre molts, i els repartirà la terra com a recompensa.
40 Ieneltempsdela ,elreidel sud envestirà contra ell; i el rei del
11:36 2Te 2:4; Ap 13:5, 6
951


   957   958   959   960   961