Page 961 - Biblia Català TBS
P. 961

1La paraula de Jahveh que fou re- velada a Osees, ll de Beerí, en els dies d’Ozies, Jotam, Acaz, i Ezequies,
reis de Judà, i en els dies de Jeroboam, ll de Jehoaix, rei d’Israel.
2 El principi de la paraula de Jahveh per mitjà d’Osees. Jahveh, doncs, digué a Osees: Vés, pren-te una dona de fornicacions, i lls de forni- cacions, perquè la terra ha fornicat greument deixant d’anar darrere de Jahveh.
3 Anà, doncs, i prengué Gómer, lla de Diblaim, i ella va concebre, i li va infantar un ll.
4 I Jahveh li digué: Anomena el seu nom Jizreel, perquè d’aquí a no pas gaire visitaré la sang de Jizreel sobre la casa de Jehú, i posaré  al regne de la casa d’Israel.
5 I aquell dia s’esdevindrà que tren- caré l’arc d’Israel a la vall de Jizreel.
6 I ella va concebre novament, i li va infantar una lla. I Déu li digué: Anomena el seu nom Lo-Ruhamà, perquè ja no em compadiré més de la casa d’Israel, perquè els trauré del tot. 7 Però em compadiré de la casa de Judà, i els salvaré en Jahveh, el seu Déu: i no els salvaré amb l’arc, ni amb l’espasa, ni amb la guerra, ni amb cavalls, ni amb cavallers.
8 I després d’haver deslletat Lo- Ruhamà, va concebre, i va infantar un ll.
9 I Déu digué: Anomena el seu nom Lo-Ammí, perquè no sou el meu poble, i jo no sóc el vostre Déu.
10 Tanmateix, el nombre dels lls d’Israel serà com la sorra del mar, que no es pot mesurar ni comptar. I s’esdevindrà que en el lloc on els fou dit: No sou el meu poble, se’ls dirà: Sou lls del Déu vivent.
11 I els lls de Judà i els lls d’Israel s’aplegaran junts, i s’escolliran un cap únic, i pujaran de la terra: per- què el dia de Jizreel serà gran.
Digueu als vostres germans:
Ammí, i a les vostres germanes: Ruhamà.
2 Pledegeu amb la vostra mare, pledegeu, perquè ella no és la meva muller, i jo no sóc el seu marit: que tregui del seu davant les seves forni- cacions, i els seus adulteris d’entre els seus pits;
3 no sigui que jo la despulli, la deixi nua, la presenti com el dia del seu naixement, i la deixi com un desert, i la torni com una terra eixuta, i la faci morir de set.
4 I no tindré compassió dels seus lls perquè són lls de fornicacions. 5 Perquè la seva mare fornicà, aque- lla que els havia concebut actuà ver- gonyosament, perquè digué: Aniré darrere dels meus amants, els que em donen el meu pa i la meva aigua, la meva llana i el meu lli, el meu oli i la meva beguda.
1:4 2Re 9 i 10 1:7 Is 36 i 37
Llibre del profeta Osees
2
1:4 Jizreel: Déu sembra. 1:6 2Re 17:6; 1:6 Lo-Ruhamà:
1:9 Lo-Ammí: No-és-el-meu-poble 1:10 Rm 9:25-26; Jn 1:12; 1Jn 3:1
1:1 2Re 15 a 20
No-compadida
2:1 Is 10:22-23; Rm 9:25-28; 2:1 Ammí: Poble meu; 2:1 Ruhamà: Compadida 2:3 Rm 9:26-27
953


   959   960   961   962   963