Page 964 - Biblia Català TBS
P. 964

Osees 5, 6, 7
4 Els seus actes no els permeten tornar vers el seu Déu, perquè enmig d’ells hi ha un esperit de forni- cacions, i no coneixen Jahveh.
5 I l’orgull d’Israel testi ca a la seva cara: i Israel i Efraïm ensopegaran a causa de llur iniquitat, també Judà ensopegarà amb ells.
6 Amb el bestiar menut i gros ani- ran a cercar Jahveh però no el troba- ran: s’ha retirat d’ells.
7 S’han comportat traïdorament contra Jahveh, perquè han engen- drat  lls estranys: ara els devorarà en un mes amb els seus béns.
8 Toqueu el corn a Guibà, la trom- peta a Ramà; crideu a Betaven: Darrere teu, Benjamí!
9 Efraïm serà assolat el dia del càstig: entre les tribus d’Israel he fet saber el que és cert.
10 Els prínceps de Judà foren com els qui desplacen les  tes: vessaré damunt d’ells la meva ira com aigua.
11 Efraïm és oprimit, aixafat en el judici, perquè se’n va voler anar darrere del manament dels homes. 12 Jo, doncs, seré com l’arna per a Efraïm, i com el corc per a la casa de Judà.
13 I Efraïm veurà la seva malaltia i Judà la seva nafra, llavors Efraïm anirà a Assíria, i s’adreçarà al rei Jareb. Però ell no us podrà guarir, i no us curarà la nafra.
14 Perquè jo sóc com un lleó per a Efraïm, i com un lleó jove per a la casa de Judà: jo mateix esbocinaré, i me n’aniré; arraparé, i no hi haurà ningú que l’alliberi.
15 Me n’aniré, tornaré al meu lloc,  ns que ells reconeguin llur pecat i cerquin el meu rostre: en llur adver- sitat em cercaran de bon matí.
6Veniu, i tornem a Jahveh: perquè ell esbocinà, però ens guarirà; ell copejà, però ens embenarà.
2 Després de dos dies ens tornarà a la vida: al tercer dia ens aixecarà, i viurem davant d’ell.
3 I coneguem, esforcem-nos per conèixer Jahveh! La seva sortida està preparada com l’alba, i vindrà a nosal- tres com la pluja, com la pluja prime- renca, com la pluja tardana que rega la terra.
4 Què he de fer amb tu, Efraïm? Què he de fer amb tu, Judà? La vostra mi- sericòrdia és com el núvol del matí, i com la rosada del matí que aviat s’esvaeix.
5 Per això els he talat per mitjà dels profetes, els he matat amb els mots de la meva boca: i els teus judicis seran com la llum resplendent.
6 Perquè vaig desitjar misericòrdia, i no pas sacri ci; i el coneixement de Déu, més que els holocaustos.
7 Però ells, com Adam, van trans- gredir el pacte: allà es van comportar traïdorament contra mi.
8 Galaad és la ciutat dels qui practi- quen iniquitat: tacada de sang.
9 I com saltejadors que esperen algú, així la colla dels sacerdots as- sassinen pel camí de Siquem, perquè han comès una infàmia.
10 A la casa d’Israel he vist una cosa esgarrifosa: allà hi ha la fornicació d’Efraïm, Israel s’ha fet impur.
11 També per a tu, Judà, ell ha as- senyalat el temps de la collita: quan jo faci tornar la captivitat del meu poble.
2 I ells no re exionen en llur ment que jo recordo tota llur maldat: ara els envoltaran llurs propis actes, són davant del meu rostre.
5:10 Dt 19:14 5:15 Is 26:16 6:2 Lc 24:46; 1Co 15:4 6:6 Mt 9:13; 12:7 956
7
Quan vaig voler guarir Israel,
llavors es descobrí la iniquitat d’Efraïm i les maldats de Samaria: perquè actuaven falsament, i el lla- dre entrava a dins, una colla de saltejadors espoliava a fora.


   962   963   964   965   966