Page 998 - Biblia Català TBS
P. 998

1La paraula de Jahveh que fou revelada a Sofonies,  ll de Cuixí,  ll de Guedalià,  ll d’Amarià,  ll
d’Ezequies, en els dies de Josies,  ll d’Amon, rei de Judà.
2 Consumiré completament tot el que hi ha sobre la faç de la terra –a rmació de Jahveh.
3 Consumiré els homes i les bèsties; consumiré els ocells dels cels i els peixos del mar, i les pedres d’enso- pec conjuntament amb els malvats, i exterminaré l’home de sobre la faç de la terra –a rmació de Jahveh.
4 I estendré la meva mà contra Judà i contra tots els habitants de Jerusalem, i exterminaré d’aquest lloc el romanent de Baal i el nom dels sacerdots idolàtrics amb els sacerdots;
5 i els que es prosternen sobre els terrats als estols dels cels, i els qui es prosternen jurant per Jahveh i jurant per Milcom,
6 i els qui s’aparten de darrere Jahveh, i els qui no han cercat Jahveh ni han preguntat per ell.
7 Calla en la presència del Senyor Jahveh! Perquè és a prop el dia de Jahveh; perquè Jahveh ha preparat un sacri ci, ha santi cat els seus convidats.
8 I s’esdevindrà, el dia del sacri ci de Jahveh, que visitaré els caps, i els  lls del rei, i tots els qui porten vestits estrangers.
9 I visitaré aquell dia tots els qui sal- ten el llindar, els qui omplen la casa de llurs amos de violència i d’engany.
1:1 2Re 22:1-23, 30 990
10 I s’esdevindrà aquell dia –a rmació de Jahveh–, que s’escoltarà el so d’un crit des del portal dels Peixos, i d’un udol des del segon, i d’una gran destrucció des dels turons.
11 Udoleu, habitants de Macteix, perquè tot el poble mercader serà destruït, seran exterminats tots els que portaven diners.
12 I s’esdevindrà, en aquell temps, que escorcollaré Jerusalem amb llàn- ties, i visitaré els homes que reposen sobre el seu solatge, que diuen en llur cor: Jahveh no farà bé ni farà mal.
13 Peraixòlasevariquesaseràespo- liada, i les seves cases, desolades; i edi caran cases, però no les habita- ran, i plantaran vinyes, però no en beuran el vi.
14 És a prop el gran dia de Jahveh, és a prop i s’atansa molt de pressa; la veu del dia de Jahveh és amarga, allà xisclarà el valent.
15 Aquell dia serà un dia d’ira, un dia d’a icció i d’angoixa, un dia de devastació i de desolació, un dia de tenebra i de tenebra espessa, un dia de núvol i d’espessa foscor,
16 undiadetocdecornidecritde guerra sobre les ciutats emmuralla- des, i sobre les altes torres.
17 I a igiré els homes, i caminaran com els cecs, perquè han pecat contra Jahveh; i la seva sang serà vessada com la pols, i la seva carn, com el fem.
18 Nilasevaplatanielseuornoels podrà alliberar en el dia de la ira de Jahveh; i tota la terra serà devorada
Llibre del profeta Sofonies


   996   997   998   999   1000